Kariera

Partner Nieruchomości

Dołącz do nas

Chcesz zmienić swoje dotychczasowe życie zawodowe? Pragniesz wstawać do codziennej pracy z poczuciem realizacji własnych misji?

Jeżeli posiadasz te cechy,

Chcesz wiedzieć za co będziesz odpowiedzialny?

Jakie są nasze wymagania?

Firma Partner to szczególne miejsce poświęcone nieruchomościom. Znamy się na tym i chcemy podzielić się tą wiedzą. Prawie każdy potrafi odróżnić dobry samochód od złego, oszacować jego wartość, tymczasem nieruchomości są dla większości tajemnicą. Chcemy to zmienić. Zmiany, które zaszły w wyznacznikach naszego prestiżu w ciągu ostatnich  piętnastu lat dotyczą niemal wszystkiego: zmieniliśmy mieszkania, samochody, garnitury, zegarki miejsca na wakacje i tylko myślenie o zawodzie pośrednika zostało w epoce PRL.

Niestety nadal wielu klientów nie docenia znaczenia dobrego pośrednika, którego udział w transakcji jest często jednym z najważniejszych czynników, że transakcja dochodzi do skutku.

Sprawdź co powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na współpracę z Partnerem Nieruchomości.

Wikipedia:
Pośrednictwo – umowa, często odpłatna, w której jedna strona zobowiązuje się wobec drugiej doprowadzić do sposobności zawarcia umowy lub pośredniczyć przy zawarciu takiej umowy

Słownik Języka Polskiego:
1. «działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron»
2. «kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy»

Z definicji jasno wynika więc, że:
- jest to zawodowa działalność - czyli za wynagrodzeniem
- wynagrodzenie należne jest za pracę, czyli wykonywanie czynności pośredniczenia, a nie "za transakcję" - bo tą dokonują strony
- czynności pośredniczenia to m.in kojarzenie stron lub umożliwienie kontaktu. Czyli jeśli do kontaktu stron transakcji dochodzi w wyniku czynności pośrednika (reklama nieruchomości np. internetowa, wydanie adresu) - należne jest wynagrodzenie
- pośredniczenie odbywa się miedzy dwoma stronami transakcji, więc praca na rzecz obu stron (i pobieranie wynagrodzenia za czynności pośredniczenia) jest najbardziej naturalnym zjawiskiem i nie rodzi żadnego konfliktu interesów, gdyż czynności pośrednika to dążenie do porozumienia się stron czyli mediacja, a nie reprezentacja jakiejś strony czyli negocjacja.
- żądanie od strony popytowej zamówienia usługi i płatności nie jest niczym złym czy dziwnym, gdyż towarem pośrednika jest usługa polegająca np. na "pośredniczeniu przy zawarciu umowy". Tyle wystarczy by sprzedać kupcowi/najemcy usługę, a komuś kto jej nie chce zamówić - nie wydać informacji w tym adresu (chyba, że umowa ze sprzedającym stanowi inaczej).
- doprowadzenie do sposobności (czyli deklaracja, uzgodnienie warunków), a nie transakcja, jest podstawą do otrzymania wynagrodzenia za pracę. Czyli fakt porozumienia się stron, dokumentowany tzw. oświadczeniem woli, protokołem uzgodnień, mailem z akceptacją najważniejszych warunków przyszłej transakcji lub umową przedwstępna. Czyli wycofanie się przed umową przedwstępna lub jej niewypełnienie nie zwalnia z zapłaty za pracę pośrednikowi.  się stron, dokumentowany tzw. oświadczeniem woli, protokołem uzgodnień, mailem z akceptacją najważniejszych warunków przyszłej transakcji lub umową przedwstępna. Czyli wycofanie się przed umową przedwstępna lub jej niewypełnienie nie zwalnia z zapłaty za pracę pośrednikowi.

  • Pośrednik pracuje na podstawie przepisów prawa
  • Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami nakazuje pracować na podstawie zawartej w formie pisemnej Umowy Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami.
  • Klient podpisując umowę podlega ochronie prawnej.
  • Klient zlecający usługę, a nie podpisujący umowy pośrednictwa sam pozbawia siebie ochrony prawnej.

Reguluje to ustawa prawna:

Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na zawodowym wykonywaniu przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów.

Wyciąg z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 1997-08-21 (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741)
- Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się w szczególności pośrednika w obrocie nieruchomościami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
-  Umowa pośrednictwa może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika lub przedsiębiorcy. Art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
-  Przez umowę pośrednictwa pośrednik lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 179 ust. 3, zobowiązuje się do dokonywania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umów wymienionych w ust. 1, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty pośrednikowi lub przedsiębiorcy wynagrodzenia.
-  Sposób ustalenia lub wysokość wynagrodzenia za czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa

Skuteczna i przekonywująca reklama, promocja i prezentacja oferty są możliwe tylko wtedy, gdy pośrednik widział ją na własne oczy i utrzymuje stały kontakt z klientem.

Każda nieruchomość jest inna, tylko własny opis daje obiektywny obraz sytuacji.

Oglądając na własne oczy dom, mieszkanie lub działkę można zadać szereg szczegółowych pytań i już na miejscu zapoznać się z dostępnymi dokumentami

Jeśli klientowi zależy na bezpieczeństwie transakcji, powinien udać się do pośrednika, który zgodnie z prawem ponosi odpowiedzialność, za transakcję zamówioną Umową Pośrednictwa.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest działalnością zawodową. Oznacza to, że pośrednik ma wpływ na bezpieczeństwo transakcji. Dlatego że: Klient ma gwarancję jakości usług - pośrednik musi wykonywać swoją pracę zgodnie z zasadami prawa i zawodu. Ze szczególną starannością, z dbałością o interesy klienta. Umowa pośrednictwa jest umową starannego działania. Obejmuje m.in. oględziny nieruchomości, zapoznanie się z dotyczącą jej dokumentacją.

Pośrednik ma prawo bez pełnomocnictwa od właściciela nieruchomości przeglądać oraz pobierać odpowiednie odpisy, wypisy, zaświadczenia. Musi sprawdzić wszystkie niezbędne dokumenty nawet wówczas, gdy sprzedający je przedłoży i wydają się być w porządku.

Pośrednik może również doradzać. Podpowiedzieć, jaka nieruchomość spełni oczekiwania i nie straci przez lata na wartości. Zna bowiem specyfikę danego regionu, istniejącą i planowaną infrastrukturę, ludność. Łączą bowiem wiedzę z różnych dziedzin: obrotu nieruchomościami, zarządzania, wyceny, prawa, marketingu, finansów, prowadzenia spraw administracyjnych i sądowych.

Pośrednik musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ogólnie odpowiada z Kodeksu Cywilnego.

Nie można promować oferty bez podpisanej umowy pośrednictwa. Zabraniają takiego działania nie tylko przepisy prawa i standardy zawodowe, ale racjonalność działania pośrednika. Nie można informować potencjalnych nabywców o atrybutach nieruchomości, jeżeli uprzednio nie zostały odbyte oględziny czy skonstruowany opis.

Podpisując umowę otwartą, z wieloma biurami nie zwiększa się
możliwości – nikt właściwie nie odpowiada za proces sprzedaży.

Podpisujesz umowę z jednym biurem masz gwarancję, że pośrednik pracuje tylko na Twoją rzecz, tylko z jedną osobą się kontaktujesz, tylko od jednego Pośrednika odbierasz telefony, tylko jeden Pośrednik koordynuje spotkania.

Tylko jeden pośrednik pokazuje Twoją nieruchomość, która doskonale zna wiedząc jak podkreślić jej zalety i korzyści z zakupu.

Tylko Ofertom Wyłącznym możemy zapewnić jednoosobowe, profesjonalne i oparte na ścisłych procedurach kierowanie procesem sprzedaży i reklamy.

Tylko Ofertom Wyłącznym gwarantujemy, że sprzedaż będzie wynikiem systematycznej i metodycznej pracy, a nie dziełem przypadku.

Tylko Ofertom Wyłącznym możemy dać szansę osiągnięcia najlepszej możliwej ceny w najkrótszym czasie.

Tylko Ofercie Wyłącznej możemy zapewnić szeroką reklamę i profesjonalny marketing.

Podpisujesz umowę z jednym biurem – pracuje dla Ciebie kilkuset pośredników.

Tylko Oferty Wyłączne możemy umieszczać w systemach SAW i MLS – systemach wymiany ofert pomiędzy pośrednikami, które przyjmują tylko oferty z podpisaną umowa na wyłączność.

Tylko Wyłączne Oferty umieszczone w SAW MLS-ach dostępne są bezpośrednio klientom kilkuset polskich biur obrotu nieruchomościami, a także wszystkim zainteresowanym Pośrednikom.

Tylko Oferty Wyłączne możemy udostępniać Pośrednikom z całej Polski.

Tylko tak szeroka reklama Oferty Wyłącznej zapewni jej właściwą wycenę przez rynek, a tym samym tylko Wyłączność gwarantuje, że nieruchomość nie zostanie sprzedana zbyt tanio.

Masz jakieś pytanie?Skontaktuj się z nami!