Dziennik Budowy - podstawy

Dziennik Budowy jest urzędowym dokumentem, niezbędnym podczas budowy obiektów budowlanych. Inwestor obowiązany jest wystąpić o jego wydanie do odpowiedniego urzędu przed rozpoczęciem budowy, ale po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. Stanowi on zapis przebiegu robót budowlanych a także wszystkich wydarzeń na placu budowy, jakie miały miejsce od dnia przejęcia placu budowy aż do jej zakończenia. Dziennik budowy ma postać zeszytu (różnej grubości), o podwójnych, numerowanych stronach, które powinny posiadać pieczęcie urzędowe organu wydającego ten dokument. Strona tytułowa winna zawierać podstawowe dane obiektu, takie jak: numer Dziennika Budowy (nadawany przez urząd), data wydania, liczba stron, dane inwestora, adres i podstawowe dane inwestycji oraz datę i numer pozwolenia na budowę. Ponadto w Dzienniku Budowy musi znaleźć się opis Wykonawców Robót, dane Inspektora Nadzoru Budowlanego, wraz z posiadanymi uprawnieniami i podpisami, ewentualne dane Inspektorów Branżowych. Wpisy dokonywane są chronologicznie, a poprawki nanoszone w sposób umożliwiający odczytanie skreślonego fragmentu i opatrzone uzasadnieniem zmiany. Za prowadzenie i właściwe przechowywanie Dziennika Budowy odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.